AJA Io Express - 5m cable

AJA Io Express - 5m cable

AJA Optional 5m cable for K3 box

K3-Box 5m cable - Optional 5m cable for K3 box
Regular Price $465.00 Special Price $422.00
SKU
CABAJA101

Optional 5- meter breakout cable for the K3-Box.